Klachten of opmerkingen

De medewerkers van Reumazorg ZWN doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.


Heeft u een klacht?


RZWN hanteert twee mogelijke routes voor de behandeling van uw vraag of klacht, een interne klachtenbehandeling of een externe klachtenbehandeling. Hieronder leest alles over het indienen van een klacht. 

U kunt uw klacht neerleggen bij onze interne klachtencoördinator. Dit kan via dit Klachtenformulier Intern RZWN. Dit formulier kunt u opsturen per e-mail naar klacht@reumazorgzwn.nl of per post naar:

RZWN
t.a.v. Interne klachtencoördinator
Van Hertumweg 17-19
4462 EV Goes

De interne klachtencoördinator is ook telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 085 0280 280.

Samen met alle betrokkenen kijken we naar een informele oplossing voor uw vraag of klacht.

Indien behandeling van uw klacht niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u uw klacht ook ter beslechting voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. RZWN is via de brancheorganisatie ZKN aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. De procedure van geschilbeslechting verloopt volgens het ‘Reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken d.d. 1 juli 2017’. Dit document kunt u hier raadplegen: Reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Uitgebreidere informatie over de inhoud van de beide klachtenprocedures vindt u in de onderstaande documenten:

Algemeen
1. Informatiebrief klachtenprocedure voor patiënten
2. Stappen klachtenprocedure RZWN

Interne klachtenprocedure
1. Reglement Klachtenregeling RZWN
2. Klachtenformulier Intern RZWN

Heeft u een opmerking over de dienstverlening?

Wilt u graag een melding maken van een voorval? Dan kan dat via het formulier ‘opmerking over de dienstverlening’. Dit gaat om relatief kleinere incidenten waarover u wellicht niet direct een klacht wilt indienen. Toch kunnen ook deze meldingen voor ons belangrijk zijn en de mogelijkheid geven om te kijken hoe we iets in het vervolg beter kunnen laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een afspraak die niet of verkeerd was doorgegeven, een recept dat niet naar de apotheek verzonden bleek etc.

Via dit opmerkingen formulier kunt u uw opmerking / melding aan ons doorgeven. Op het formulier kunt u aangeven of u graag wilt dat er met u contact wordt opgenomen over de gebeurtenis.

Opmerking over de dienstverlening


Cliëntenraad
Heeft u andere vragen of suggesties voor de zorg? U kunt hiervoor ook bij de cliëntenraad terecht via het e-mailadres clientenraad@reumazorgzwn.nl. De cliëntenraad van RZWN denkt en praat mee over de zorg. Deze raad is de belangenbehartiger van alle patiënten van RZWN.