Privacy

Reumazorg ZWN hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring vertellen wij u daarom graag hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u patiënt bij ons bent.

In het kader van de behandelovereenkomst die u met ons aangaat, worden door ons persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens) geregistreerd in uw medisch dossier. Het gaat om de volgende gegevens die wij van u kunnen verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • BSN-nummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Contactgegevens van uw huisarts of andere behandelend artsen;
 • Gegevens over uw medicijngebruik;
 • Uw apotheek;
 • Gegevens over uw gezondheidssituatie, waaronder de medische voorgeschiedenis;
 • Diagnostisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s en labuitslagen;
 • Gegevens betreffende uw zorgverzekering, waaronder de naam en contactgegevens van uw zorgverzekeraar en polisnummer.

NB: In het kader van het gebruik en bezoek van onze website verwerken wij geen gegevens van u. Wij maken dan ook geen gebruik van ‘cookies’ om gegevens vast te leggen over het gebruik van onze website.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (de nieuwe privacy verordening per 25 mei 2018) bepaalt dat wij alleen rechtmatig gegevens van u mogen verwerken als wij daarvoor een juridische grondslag hebben. De grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens die wij vastleggen in uw medisch dossier is de behandelovereenkomst tussen u en ons. In sommige situaties kan het nodig zijn om uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de verstrekking van uw persoonsgegevens in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek. Voor die gevallen geldt dat Reumazorg Zuid West Nederland u altijd zal informeren en tijdig om uw toestemming zal vragen.

Wanneer u een behandelovereenkomst met ons aangaat, is het voor een goede zorgverlening nodig om een medisch dossier in te richten, waarin gegevens over uw gezondheidssituatie zijn opgenomen. Hieronder omschrijven wij de concrete doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om contact met u te kunnen opnemen in het kader van de behandeling;
 • Om u informatie toe te kunnen sturen over de behandeling;
 • Om uw identiteit te kunnen vaststellen en verifiëren;
 • Om uw zorgverzekeraar een factuur te kunnen toesturen;
 • Om de juiste medicijnen te kunnen voorschrijven en af te stemmen op eventueel eerder of gelijktijdig ander medicijngebruik;
 • Om de juiste diagnose te kunnen stellen en een goed behandelplan voor u te maken;
 • Om u goede zorg te kunnen verlenen;
 • Om te kunnen afstemmen met uw huisarts of andere artsen die u behandelen, waaronder het toezenden van een verwijsbrief of een terugkoppeling van de behandeling bij ons te kunnen geven;
 • Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen beoordelen;
 • Om wettelijke (waaronder administratieve) verplichtingen na te kunnen komen.

Soms kan het nodig (of zelfs verplicht) zijn om vanuit medisch of praktisch oogpunt, in het kader van onze bedrijfsvoering, uw gegevens met andere derde partijen te delen. Denkt u hierbij aan andere zorgverleners, maar ook aan bijvoorbeeld de partij die voor ons de financiële administratie verzorgt. Wanneer een partij uitsluitend in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, kan deze worden aangemerkt als een verwerker en zorgen wij ervoor dat wij afspraken over de gegevensuitwisseling hebben neergelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen buiten de Europese Unie. Bij gegevensuitwisseling met derden zullen wij altijd de privacybeginselen uit de AVG in acht nemen. Hieronder vermelden wij met welke partijen wij persoonsgegevens uitwisselen:

 • Andere zorgverleners, zoals uw huisarts of andere artsen die u behandelen;
 • Uw zorgverzekeraar;
 • Onze samenwerkingspartners voor bloed- en röntgenonderzoek: Diagnostiek voor U te Eindhoven, Microvida te Roosendaal, SHL te Etten-Leur en ziekenhuizen in de regio;
 • Het mogelijk maken van uitwisseling röntgenbeelden (cloud-PACS) door Alphatron;
 • Onze samenwerkingspartners voor medicatie: ApotheekZorg en apotheken in de regio;
 • Onze financiële administrateur;
 • Onze e-mailproviders;
 • Onze hostingproviders;
 • Onze ICT-dienstverlener;
 • Overheidsorganen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Nederlandse Zorgautoriteit (voor zover wettelijk vereist).
Uw medische gegevens zullen wij op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) minimaal 20 jaar bewaren. Andere gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

Reumazorg Zuid West Nederland vindt het zeer belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en daarom hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Al onze software-leveranciers voldoen aan de NEN7510-standaard. Hierdoor wordt aan hoge kwaliteitsnormen voor gegevensbescherming voldaan. Daarnaast hebben wij interne procedures ingericht voor zorgvuldige omgang met uw gegevens door onze medewerkers en maken we gebruik van technische veiligheidsmaatregelen, zoals tweefactor, veilige e-mailverbinding en end-to-end encryptie.

Omdat wij graag zo goed en verantwoord mogelijk met uw gegevens willen omgaan, hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die in onze organisatie toezicht houdt op de gegevensverwerkingen die wij doen en ons adviseert over privacyvraagstukken. Onze FG is meneer D. van Wijnen. U kunt onze FG bereiken via de onderstaande contactgegevens (zie onder ‘Vragen of tips‘).

De AVG geeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, recht op rectificatie en het wissen van gegevens, het recht van verzet, het recht op dataportabiliteit en het recht op bezwaar. Een uitgebreide toelichting over uw rechten vindt u op de website van de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens, zie uitgebreide toelichting over uw rechten.

 • Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Dit kan per e-mail via privacy@reumazorgzwn.nl of per post naar Reumazorg Zuid West Nederland, t.a.v. afd. Privacy, Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes. RZWN zal u vragen zich te identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.”

Wij streven er vervolgens naar om binnen 4 werkweken inhoudelijk op uw verzoek te reageren.

Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hiervoor een formulier in te vullen via de website van de Autoriteit.

Heeft u een vraag of een tip voor ons, dan kunt u deze aan ons richten per e-mail via privacy@reumazorgzwn.nl of per post naar:
Reumazorg Zuid West Nederland
T.a.v. de afdeling privacy
Van Hertumweg 17-19
4462 EV Goes

Telefonisch zijn wij voor vragen en tips te bereiken op 085 – 0280280 (op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur).

Deze privacyverklaring is bedoeld voor patiënten die met ons een behandelovereenkomst aangaan en personen (al dan niet patiënten) die onze website bezoeken en gebruiken.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen wij deze privacyverklaring wijzigen. Voor zover dit gaat om een inhoudelijke wijziging met gevolgen voor u, zullen deze wijzigingen altijd door ons aan u kenbaar worden gemaakt.